Aanleveren foto's

Upload jouw foto(’s) en misschien wordt jouw werk wel geselecteerd voor een van onze exclusieve uitgaven over Lisse.

Alle inzendingen dienen in digitale vorm te worden aangeleverd (als digitale opname of als scan van een analoge dia of negatief).

 

Voorwaarden deelname

1. Algemeen
- Inzending van foto’s houdt automatisch acceptatie van deze deelname voorwaarden in.
- De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.
- Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
- Door deelname ontstaat geen aanspraak op de organisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.
- Het (elektronische) deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld
- De organisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden te voldoen. De organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
- Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de organisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.
- Personen die betrokken zijn bij de organisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten.
- Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

2. Inzendingen
- Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op www.grimbergenboeken.nl/uploadenbeelden
- De foto’s graag ingezenden in het volgende formaat: JPG.
- De bestandsgrootte van de foto is maximaal 2 MB.
- De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres de maker.

3. Jurering
- De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden.
- De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s.
- De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en in de loop van het jaar bekend gemaakt via social media/website.
- De organisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de foto c.q. hun werk en werkwijze.
- Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname niet meer intrekken of ongedaan maken.
- Deelnemers stemmen in met publicatie van de ingezonden foto’s door de uitgever zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.
- Over de uitslag en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Auteursrechten en gebruik
- Deelnemers gelden in alle gevallen als makers van de foto’s.
- De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
- De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de organisatie tegen deze aansprakelijkheid.
- Deelnemer heeft het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook.
- In aanvulling op artikel 3 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van twee jaar moeten zijn verschenen.

5. Overige bepalingen
- Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.